2 – Normativa Penyes FCB

 

ÍNDEX

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I.- CONCEPTES GENERALS

Article 1r. DEFINICIONS

Article 2n. VINCULACIONS

Article 3r. REQUISITS PER SER UNA PENYA OFICIAL DEL FC BARCELONA

Article 4t. SOL·LICITUD I DENOMINACIÓ

Article 5è. RECONEIXEMENT PREVI

Article 6è. LEGALITZACIÓ

Article 7è. OFICIALITZACIÓ

Article 8è. REGISTRE DE PENYES OFICIALS I PENYISTES

Article 9è. REQUISITS DE MANTENIMENT

Article 10è. PÈRDUA I RECUPERACIÓ DE LA CONDICIÓ OFICIAL DE PENYA

 

II. ORGANITZACIÓ DEL MOVIMENT DE PENYES

Article 11è. ORGANITZACIÓ TERRITORIAL

Article 12è. EL CONGRÉS

Article 13è. EL CONSELL DE PENYES

Article 14è. LA COMISSIÓ EXECUTIVA III. ÀREA SOCIAL. ÒRGANS DE COL·LABORACIÓ I CONTROL DEL FC BARCELONA

Article 15è. L’ÀREA SOCIAL

Article 16è. LA COMISSIÓ SOCIAL

Article 17è. LA COMISSIÓ DE PENYES

Article 18è. EL DEPARTAMENT DE PENYES

Article 19è. EL SÍNDIC DE PENYES IV. CELEBRACIONS, ACTES I PROTOCOL

Article 20è. ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS

Article 21è. PARTICIPACIÓ DEL CLUB

Article 22è. TROBADA MUNDIAL DE PENYES

 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA

 

DISPOSICIONS FINALS

Primera.- MODIFICACIONS AL REGLAMENT

Segona.- ENTRADA EN VIGOR

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

És coneguda la importància capital que, al llarg de la història, les penyes del FC BARCELONA han tingut en la difusió i el foment del sentiment barcelonista. Des de la dècada de 1940 fins al dia d’avui, l’augment d’aquest tipus d’associacions ha estat sempre constant i el seu suport al FC BARCELONA no ha disminuït mai.

Actualment, el Club les considera més necessàries i importants que mai com a mitjà per fomentar els valors històrics del Club, que són: l’ètica, el civisme, la integració social, la tolerància, l’esportivitat, el joc net, la solidaritat, la democràcia, la catalanitat, la universalitat i altres que reflecteixen el compromís del FC BARCELONA amb la societat.

L’aparició i el desenvolupament de noves tecnologies han permès retallar les distàncies entre les persones i han possibilitat la comunicació immediata entre els aficionats i les aficionades del FC BARCELONA de tot el món.

Així, doncs, l’augment constant del nombre d’aquestes associacions fa imprescindible la fixació d’una sèrie de normes que ajudin a establir una relació entre el Club i les seves penyes i els penyistes de la manera més eficaç possible.

Respecte de l’esperit de les normatives anteriors, aquesta actualitza i adequa les relacions entre el FC BARCELONA i les seves penyes amb l’objectiu d’adaptar-les als nous temps.

 

I. CONCEPTES GENERALS

 

Article 1r – DEFINICIONS

1.- Les penyes del FC BARCELONA són associacions, sobiranes i independents, constituïdes d’acord amb el que disposa l’article 22 de la Constitució espanyola i regides pels seus estatuts propis; per la Llei catalana 7/1997, de 18 de juny, d’associacions; pel llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, o, alternativament, per la legislació que correspongui a cada comunitat autònoma; per la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, o per la legislació que substitueixi qualsevol de les esmentades anteriorment, o bé per la norma pròpia del país en què tinguin el domicili o s’hagin constituït en cas que es tracti d’associacions estrangeres. La seva finalitat és la projecció pública del FC BARCELONA arreu del món i fomentar els valors històrics del Club i la fraternitat entre els socis, les sòcies i els simpatitzants tot donant suport a les finalitats del Club.

2.- Tenen la condició de penyistes totes les persones físiques integrants d’una penya del FC BARCELONA, sotmeses voluntàriament als estatuts de la seva penya i a aquesta normativa, amb els drets i els deures que aquests i la llei corresponent els atorguin, i compromeses amb les finalitats de la penya i del Club. El Club reconeix, mitjançant l’entrega d’un carnet, la condició de penyista a totes les persones que la penya identifiqui com associats a la seva entitat, que els permet, en les condicions que es determinin anualment, accedir a la informació, les promocions i els avantatges de tot tipus que el Club o el moviment de penyes promogui en benefici seu.

 

Article 2n – VINCULACIONS

1.- Els Estatuts del FC BARCELONA, aprovats per l’Assemblea General Ordinària del 19 d’agost de 2009, preveuen el següent a l’article 15: «El Club tindrà una consideració especial pels integrants de les associacions que donin recolzament a les finalitats del FC BARCELONA, atesa llur importància en la projecció pública del Club, amb ple respecte a la independència d’aquestes associacions». Per això, una vegada constituïdes d’acord amb la normativa vigent i reconegudes per la Junta Directiva com a penyes oficials del FC BARCELONA, tenen els drets i les obligacions inherents a la dita condició, en atenció a la seva integració a la vida social del Club, el qual pot acollir anualment el Congrés de Penyes, integrat pels representants d’aquestes. Els drets i les obligacions de les penyes i els penyistes pel que fa a la seva vinculació amb el FC BARCELONA queden recollits en aquesta normativa de penyes que la Junta Directiva ha d’aprovar.

2.- El FC BARCELONA no pot intervenir en cap cas en la creació d’una penya oficial, ni tampoc en el funcionament i/o la dissolució de cap penya, sense perjudici de retirar la condició de penya oficial en els casos que s’estableixen a l’article desè d’aquesta normativa. En qualsevol cas, ha de donar assessorament pel que fa als tràmits de constitució i inscripció de les penyes en el registre d’associacions corresponent i en el Registre de Penyes del Club, per a la qual cosa ha de procurar facilitar els models necessaris i la informació que li sigui possible.

3.- Els membres de les comissions del Club no poden optar a exercir un càrrec en una penya oficial, tret que siguin nomenats amb posterioritat pel Club per formar part d’una comissió.

4.- Les penyes s’han de comprometre a participar, en la mesura de les seves possibilitats, en totes les activitats vinculades al FC BARCELONA que es fan en el seu àmbit territorial, sense que això comporti cap obligació.

 

Article 3r – REQUISITS PER SER PENYA OFICIAL DEL FC BARCELONA

Aquests són els requisits indispensables per a l’oficialització i el manteniment d’una penya:

a) Que el president de la penya sigui soci o titular del carnet de compromís del FC BARCELONA i mantingui la dita condició des del moment de fer la sol·licitud. En cas de pèrdua de la condició de soci o titular del carnet de compromís del FC BARCELONA per qualsevol causa, inclosa la defunció, la penya disposa d’un termini de tres mesos per nomenar un nou president, que ha de complir els mateixos requisits.

b) Que les penyes domiciliades a Catalunya acreditin que un mínim de cinc membres penyistes són socis o titulars del carnet de compromís del FC BARCELONA. En cas que, posteriorment, es redueixi el nombre de socis o titulars del carnet de compromís per sota del mínim de cinc, la penya disposa d’un termini de tres mesos per incorporar els penyistes necessaris per tornar a complir aquest requisit.

c) Que la penya tingui el mínim d’associats que s’indica al quadre següent, en funció del nombre d’habitants que estiguin empadronats al municipi o l’entitat local en què es vulgui constituir la nova penya:

 • Fins a 2.000 habitants, el mínim d’associats serà de 40 si és a Catalunya i 25 per la resta del món.
 • De 2.001 a 5.000, el mínim d’associats serà de 60 si és a Catalunya i 45 per la resta del món.
 • De 5.001 a 25.000, el mínim d’associats serà de 75 si és a Catalunya i 60 per la resta del món.
 • Més de 25.001, el mínim d’associats serà de 85 si és a Catalunya i de 70 per la resta del món.

Excepcionalment, i sempre que es disposi de l’informe favorable de la federació territorial corresponent signat pel secretari de la federació, amb el vistiplau del president de la federació i/o el delegat del Consell de Penyes de la zona que correspongui, en què es justifiqui el motiu pel qual una penya no compleix aquest requisit, i amb l’aprovació prèvia del Consell de Penyes, la Junta Directiva pot prendre en consideració aquests informes i, si escau, aprovar la constitució d’una penya que no s’ajusti al mínim d’associats indicat.

d) Que dos terços dels membres de la Junta Directiva estiguin empadronats o resideixin de manera habitual a la ciutat o al poble on estigui ubicada la penya.

e) Que la penya disposi obligatòriament de seu social, ja sigui en concepte de lloguer, cessió d’ús o propietat. En cap cas no potser un habitatge particular i sí, en canvi, un local o pis destinat a desenvolupar una activitat diferent de la d’habitatge. Si la seu social es troba ubicada en un bar, restaurant, botiga o local obert al públic, etc., el propietari o titular del negoci o l’activitat no pot ser en cap cas president ni membre de la Junta Directiva de la penya. El Club pot denegar el reconeixement per a la constitució d’una penya oficials i el domicili proposat, per causa del negoci que s’hi duu a terme, és contrari als valors propugnats pel Club.

f) Cada penya ha de disposar obligatòriament de seu i adreça pròpies, que no poden ser compartides amb cap altra penya. No s’admeten apartats de correus com a seus socials de penyes, sense perjudici que la penya pugui disposar d’un apartat de correus a l’efecte de rebre la correspondència.

g) En municipis o entitats locals de menys de 25.000 habitants només s’admet una penya. Als de més de 25.000 habitants cal que hi hagi una distància mínima entre seus de 1.000 metres (1 km). En tots els casos la federació territorial corresponent ha d’informar favorablement de la creació d’aquesta penya mitjançant el seu secretari amb el vistiplau del president i/o delegat del Consell de Penyes.

h) Que la penya nomeni un interlocutor per a la seva relació amb el Club, el qual ha de ser membre de la Junta Directiva d’aquesta penya.

i) Que la denominació i els signes distintius s’adeqüin al que estableix l’article 4 d’aquesta normativa.

 

Article 4rt – SOL·LICITUD I DENOMINACIÓ

1.- Abans de constituir una penya, els interessats han d’emplenar i entregar al Departament de Penyes del Club una «sol·licitud» en què cal fer constar obligatòriament les dades següents:

 • Nom o denominació de la penya.
 • Domicili.
 • Nombre d’habitants de la localitat on s’ubica.
 • Dades de la persona de contacte.

El Club, en un termini màxim de 15 dies, ha de verificar que la sol·licitud s’ajusti als requisits exigits a l’article 3r i ha de confirmar per escrit la possibilitat de continuar el tràmit de constitució de la nova penya, a més d’informar l’interessat dels tràmits següents que ha de seguir.

2.- La denominació de la penya ha de fer referència al FC BARCELONA i, preferentment, a l’àmbit territorial on aquesta desenvolupi les seves activitats. Per evitar confusions, no es permet l’ús de denominacions iguals o similars que es puguin confondre amb les d’altres penyes ja existents. No s’autoritzen noms o denominacions de penyes, ni símbols distintius d’aquestes penyes, que vagin en contra dels valors propis del Club, que són: el civisme, la integració social, l’esportivitat, la solidaritat, la tolerància, l’ètica, la democràcia, la catalanitat, la universalitat, el joc net i qualsevol altre que reflecteixi el compromís del FC BARCELONA amb la societat. Si es volen fer servir denominacions que incloguin noms de persones, és necessària l’autorització prèvia per escrit de l’interessat o dels seus familiars en cas de decés d’aquesta persona.

3.- Les penyes no poden crear ni organitzar campionats, escoles, clínics ni cap altre tipus d’acte esportiu en què es faci servir la imatge del FC BARCELONA sense l’autorització prèvia i per escrit d’aquesta entitat. En cas que una penya estigui interessada a organitzar un d’aquests esdeveniments, s’ha de posar en contacte amb el Departament de Penyes del Club i ha de signar el contracte corresponent, on es regulin i s’estableixin l’autorització i les condicions en què aquesta es dóna. Qualsevol utilització no consentida de la imatge del FC BARCELONA pot comportar la baixa de la penya del Club, sense perjudici de les reclamacions per danys i perjudicis que se’n puguin derivar.

 

Article 5è – RECONEIXEMENT PREVI

Una vegada el Club hagi reconegut per escrit la possibilitat de continuar el tràmit, les persones interessades disposen de 90 dies per sol·licitar el «reconeixement previ» al Departament de Penyes, per a la qual cosa han d’emplenar la fitxa que els facilitarà aquest departament i acompanyar-la amb una còpia de la documentació següent:

a) L’acta fundacional, en què han de constar el nom i el número de soci del president (o el número de titular del carnet de compromís), i el nom i el número de soci (o el número de titular del carnet de compromís) d’un mínim de cinc penyistes, en el cas de les penyes domiciliades a Catalunya.

b) Els seus estatuts.

c) Un certificat signat pel president i el secretari en què han de constar el nombre d’associats preinscrits a la penya en aquest moment i, si escau, el número de soci o el número de titular del carnet de compromís d’aquests. Una vegada revisada i analitzada aquesta documentació, el Club, amb l’informe previ de la federació territorial corresponent, signat pel secretari de la federació, amb el vistiplau del president de la federació i/o el delegat del Consell de Penyes de la zona que correspongui, que validi el compliment dels requisits de l’article 3r d’aquesta normativa, ha de resoldre la petició en un termini màxim de 30 dies. En cas que s’estimi que es compleixen els requisits exigits, se li entregarà el certificat amb el qual s’autoritza expressament la utilització de la denominació sol·licitada i/o altres signes distintius propietat del Club. Una vegada transcorregut el termini de 90 dies des que s’hagi autoritzat per escrit la possibilitat de continuar el tràmit, si aquest no s’ha iniciat, s’entendrà que el tràmit ha caducat i queda sense efecte, i la denominació quedarà alliberada, per la qual cosa, si escau, s’haurà de reiniciar el procediment amb una nova sol·licitud.

 

Article 6è – LEGALITZACIÓ

Una vegada verificat el tràmit previst a l’article anterior, la penya ha de fer la inscripció de l’associació, en un termini màxim de 90 dies, en els registres següents o en els que els substitueixin:

 • El Servei de Registre i Suport a les Entitats Jurídiques, que depèn de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, si té el domicili a Catalunya.
 • El Registre Nacional d’Associacions de la subdelegació del Govern corresponent a la província del domicili de la penya o, alternativament, el Registre d’Associacions de la Comunitat Autònoma corresponent en el cas de la resta d’Espanya.
 • El Registre Nacional d’Associacions de l’ambaixada o el consolat espanyol del país corresponent si tots o algun dels associats o les associades tenen la nacionalitat espanyola en el cas de les penyes a l’estranger. En cas que cap membre de la penya tingui aquesta nacionalitat, la sol·licitud de registre s’ha de tramitar davant de l’òrgan competent del país en qüestió. Per ser inscrites en els registres indicats, les penyes s’han de constituir legalment d’acord amb la llei aplicable.

Una vegada feta la inscripció en el registre corresponent, la penya n’ha de remetre una còpia al Club en un termini màxim de 30 dies a comptar des de la data d’inscripció. Si en el termini de 90 dies no s’ha iniciat el tràmit d’inscripció en el registre que correspongui, la denominació queda alliberada i s’ha d’iniciar el procediment amb una nova sol·licitud. Igualment, la penya s’ha d’afiliar obligatòriament a la federació de penyes del seu territori o zona.

 

Article 7è – OFICIALITZACIÓ

Correspon a la Junta Directiva del Club l’oficialització de la sol·licitud d’una associació com a penya oficial. Si es compleixen els requisits exigits per la normativa i esté l’informe previ de la federació territorial corresponent,signat pel secretari de la federació, amb el vistiplau del president de la federació i/o el delegat del Consell de Penyes de la zona que correspongui, la Junta Directiva només pot denegar l’oficialització d’una penya en cas que, prèvia audiència del síndic de penyes, la Junta Directiva entengui que aquesta perjudica la resta de penyes de la mateixa població o zona o d’altres poblacions, o el Club o els valors propis que proclama el Club. La denegació comporta l’obligació per a l’associació de modificar la seva denominació i els símbols identificadors si aquests inclouen qualsevol referència a noms, marques o signes distintius del FC BARCELONA.

Una vegada oficialitzada una penya per la Junta Directiva, el Club ha d’entregar per escrit el seu reconeixement mitjançant una carta certificada de benvinguda, i l’ha d’inscriure en el Registre de Penyes Oficials del Club. El FC BARCELONA també ha d’entregar una credencial identificadora de la penya amb la seva denominació i el número de penya oficial que li hagi estat assignat, que serà correlatiu per antiguitat. Aquesta credencial es renova anualment a l’inici de temporada, amb subjecció sempre i en tots els casos al manteniment dels requisits d’aquesta normativa.

A partir de la seva inscripció al Registre de Penyes, la penya pot gaudir de totes les deferències i les consideracions especials que li atorguen els Estatuts del FC BARCELONA en funció de la seva integració a la vida social del Club. Cap penya de nova creació inscrita al Registre de Penyes no pot sol·licitar entrades per a finals i per a partits A++ fins que no hagin passat tres anys de la seva inscripció.

 

Article 8è – REGISTRE DE PENYES OFICIALS

El Club disposa d’un Registre de Penyes Oficials i Penyistes del FC BARCELONA, en què consten les dades següents:

a) Domicili, telèfon, fax, adreça de correu electrònic i web oficial de la penya. No es permet la creació i/o l’existència de delegacions o seus diferents del domicili social.12

b) Nom, cognoms, DNI, adreça de correu electrònic i número de telèfon de contacte dels penyistes, amb indicació dels que són socis. En aquest cas s’ha de facilitar també el número de soci, amb la finalitat que el Club es pugui relacionar amb els integrants de les penyes oficials i comunicar-los les notícies i les activitats del seu interès relacionades amb el FC BARCELONA i la seva condició de penyistes, per qualsevol mitjà o canal en compliment del que estableix l’article 15 dels Estatuts del FC BARCELONA, que preveu tenir una consideració especial per als integrants de les associacions que donin suport a les finalitats del FC BARCELONA.

c) Dades de l’interlocutor o la persona de contacte de la penya amb el FC BARCELONA.

d) Relació de les persones o els socis que componen la Junta Directiva i dels càrrecs que tenen. e) La federació a què pertany i està afiliada.

 

Article 9è – REQUISITS DE MANTENIMENT

A més del manteniment en tot moment de les condicions que estableix l’article 3r, totes les penyes han d’adoptar el compromís de mantenir la seva organització activa i en funcionament complint els requisits formals que els imposin la llei i aquesta normativa, i es comprometen a actualitzar anualment les seves dades, preferentment entre els mesos de gener i juny, i a informar-ne el FC BARCELONA pels mitjans que el Departament de Penyes del Club determini a cada moment.

Es considera informació que han d’actualitzar obligatòriament totes les penyes oficials la que es detalla a continuació:

a) La celebració de l’assemblea anual; han d’aportar un certificat signat pel secretari, amb el vistiplau del president de la penya oficial.

b) Qualsevol modificació que es produeixi en els càrrecs de la Junta Directiva, amb indicació de les dades personals que han de constar al Registre de Penyes.

c) Les altes i les baixes de penyistes.

d) Qualsevol modificació referent al domicili social, el telèfon, el fax, l’adreça de correu electrònic o el web.

e) La memòria d’activitats, en què han de constar les celebracions, els actes o qualsevol altre tipus d’esdeveniment en què hagin participat o que hagin organitzat(i) elles mateixes, (ii) altres penyes o (iii) el Club mateix, i on també cal incloure els esdeveniments esportius en què la penya hagi participat. Les penyes que no compleixin els requisits anteriors es consideraran no actives i poden ser donades de baixa del Registre de Penyes Oficials del Club.

 

Article 10è – PÈRDUA I RECUPERACIÓ DE LA CONDICIÓ OFICIAL DE PENYA

1.- En cas que una penya incompleixi els requisits que exigeix l’article 3r o no es mantingui actualitzada ni activa segons el que preveu l’article 9è, ni afiliada a la federació que li correspongui, es donarà de baixa de manera temporal i perdrà tots els drets i les deferències que li atorga la credencial que la reconeix com a penya oficial del Club. La penya es pot donar d’alta novament quan regularitzi la seva situació abans de l’inici de la temporada esportiva següent sense perdre l’antiguitat.

Si aquesta situació perdura dues anualitats, es donarà de baixa de manera definitiva del Registre de Penyes i, consegüentment, perdrà la seva condició de penya oficial del FC BARCELONA, així com l’antiguitat i els drets adquirits. Una penya que per qualsevol causa hagi perdut la condició de penya oficial la pot recuperar sempre que acrediti el compliment de tots els requisits que estableixen els articles 3r i 9è i disposi de l’informe favorable de la federació territorial corresponent, signat pel secretari de la federació, amb el vistiplau del president de la federació i/o el delegat del Consell de Penyes de la zona que correspongui. A l’efecte de l’antiguitat, es tindrà en compte la data en què es produeixi la recuperació i se li assignarà el número que li correspongui en aquell moment.

2.- Així mateix, poden perdre la condició de penya oficial les penyes que:

a) Incompleixin qualsevol de les obligacions que estableix aquesta normativa.

b) Facin mal ús de qualsevol dels signes distintius propietat del FC BARCELONA, amb la qual cosa es creï confusió en el tràfic jurídic o competència deslleial.

c) Fomentin qualsevol forma de violència.

d) Causin i/o provoquin danys al patrimoni, les instal·lacions, els drets i/o els interessos del FC BARCELONA.

e) Falsegin les dades entregades al Club en relació amb els requisits que estableix l’article 3r per a la creació i el manteniment d’una penya oficial.

f) Atemptin contra els principis i els valors de l’entitat.

3.- Les penyes que incorrin en qualsevol dels fets que s’indiquen a l’apartat anterior poden ser donades de baixa temporalment o definitivament segons la gravetat de la conducta mereixedora de sanció.

La baixa d’una penya pot ser instada pel mateix Club a iniciativa pròpia o a instàncies de qualsevol persona interessada. Una vegada obert l’expedient, el Departament de Penyes en trasllada còpia al síndic de penyes, al delegat del Consell de Penyes i/o federació corresponent i a la penya interessada, perquè en el termini de 15 dies la federació territorial corresponent emeti l’informe, signat pel secretari de la federació, amb el vistiplau del president de la federació i/o el delegat del Consell de Penyes de la zona que correspongui, i la penya presenti el plec de descàrrecs, amb la proposta de prova que, si escau, interessi que es practiqui.

Una vegada practicada la prova sota la supervisió del síndic de penyes, aquest ha d’emetre una proposta de resolució que s’elevarà a la Junta Directiva del FC BARCELONA per a la resolució definitiva.

 

II. ORGANITZACIÓ DEL MOVIMENT DE PENYES

Article 11è – ORGANITZACIÓ TERRITORIAL

1.- El moviment de penyes s’organitza territorialment en federacions territorials. Cadascuna de les federacions territorials és la representació del moviment de penyes en el seu àmbit geogràfic. Les penyes estan obligades a formar part de la federació territorial que els correspongui segons el criteri d’organització territorial que es regula en aquesta normativa.

2.- Les federacions territorials tenen l’objecte, dins del seu àmbit d’actuació, d’impulsar el moviment de penyes, fomentar l’organització d’activitats, promoure la relació entre penyes i exercir la representació del moviment de penyes en el seu territori.

3.- Les federacions territorials tenen personalitat jurídica pròpia i es doten de capacitat normativa per a la consecució dels seus objectius. Es regeixen per la legislació a què s’hagin de sotmetre en funció de la seva ubicació territorial, pels seus estatuts i per aquesta normativa, i han d’estar degudament inscrites en el registre que correspongui.

4.- A fe d’establir una organització homogènia, el FC BARCELONA posa a la disposició de totes les federacions territorials un marc estatutari que fixa uns mínims de compliment obligat, respectant en tots els casos la diversitat, la denominació i el funcionament bàsic de cadascuna d’aquestes.

5.- Només hi ha una federació territorial per a cadascuna de les àrees geogràfiques que es detallen a continuació:

 • 1. El Barcelonès Est
 • 2. El Barcelonès Oest
 • 3. El Vallès
 • 4. El Maresme
 • 5. El Baix Llobregat
 • 6. L’Anoia, l’Alt Penedès i el Garraf
 • 7. El Bages, el Berguedà i la Cerdanya
 • 8. Osona i el Ripollès
 • 9. L’Empordà i la Catalunya Nord
 • 10. El Gironès, la Selva, la Garrotxa i el Pla de l’Estany
 • 11. Les Terres de l’Ebre (el Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta, la Ribera d’Ebre i el Baix Maestrat)
 • 12. Tarragona Nord (l’Alt Camp, el Baix Camp, la Conca de Barberà, el Priorat, el Tarragonès i el Baix Penedès)
 • 13. Ponent Nord (l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, la Noguera, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Solsonès i la Vall d’Aran), la Franja Nord i Andorra
 • 14. Lleida Sud (les Garrigues, el Pla d’Urgell, la Segarra, el Segrià i l’Urgell) i la Franja Central
 • 15. Comarques de Castelló
 • 16. Comarques de València i Marina Alta
 • 17. Comarques d’Alacant
 • 18. Balears
 • 19. Andalusia, Ceuta i Melilla
 • 20. Múrcia
 • 21. Castella -La Manxa
 • 22. Extremadura
 • 23. Madrid
 • 24. Castella i Lleó
 • 25. Galícia
 • 26. Astúries i Cantàbria
 • 27. Euskadi / Euskal Herria
 • 28. Aragó, la Rioja i Navarra
 • 29. Canàries
 • 30. Món

6.- A petició expressa i per escrit d’una penya oficial, el FC BARCELONA pot, si ho considera convenient, autoritzar el canvi de la federació territorial que li correspongui segons aquesta distribució geogràfica a una altra, sempre que aquest canvi quedi justificat per criteris de proximitat geogràfica o de comunicació viària i el Club disposi de l’informe favorable de les federacions territorials corresponents, signat pels secretaris de les federacions, amb el vistiplau dels presidents de les federacions i/o els delegats del Consell de Penyes de les zones que corresponguin.

7.- El FC BARCELONA pot revisar en qualsevol moment la distribució i la denominació dels diferents àmbits geogràfics i zones, segons el seu criteri o quan sigui necessari per adaptar-les a modificacions administratives del territori.

 

Article 12è – EL CONGRÉS

1.- El Congrés és l’òrgan superior del moviment de penyes i està constituït per:

a) Un nombre màxim de 1.000 representants elegits democràticament per les federacions territorials en funció del cens de penyes i penyistes, que es tanca en el moment de la convocatòria del Congrés, i d’acord amb el Reglament que aprovi el Consell de Penyes.

b) Els membres del Consell de Penyes.

c) Els membres de la Comissió Social i de la Comissió de Penyes del FC BARCELONA, amb veu però sense vot. El conjunt de representants d’una federació territorial constitueix una delegació.

2.- El Congrés s’ha de reunir amb caràcter ordinari una vegada a l’any, prèvia convocatòria del Consell de Penyes. Amb caràcter extraordinari, es pot reunir a convocatòria del mateix Consell de Penyes o bé quan ho sol·licitin un 30% de les penyes.

El Congrés té plenes facultats per decidir en tots els aspectes relacionats amb el moviment de penyes i, especialment, els següents:

 • Reformar la normativa de penyes.
 • Aprovar les ponències congressuals.
 • Aprovar o reprovar la gestió del Consell de Penyes.

3.- El Congrés Ordinari s’ha de convocar amb antelació, i la convocatòria ha d’incloure l’ordre del dia, el reglament del Congrés i les ponències marc aprovades pel Consell de Penyes. Les federacions territorials han de disposar de prou temps per fer suggeriments i/o esmenes a les ponències. Una vegada s’hagin rebut aquestes propostes, i amb una antelació mínima de 15 dies abans de la data de celebració del Congrés, se n’ha de donar trasllat a la resta de federacions territorials, i també se’ls ha de remetre l’informe de gestió de la Comissió Executiva i del Consell de Penyes.

El Congrés Extraordinari s’ha de convocar amb una antelació mínima de 3018 dies i només s’hi poden debatre els punts de l’ordre del dia que hagin estat proposats per qui hagi convocat el Congrés.

4.- El Reglament del Congrés ha de fixar el criteri d’assignació de representants per a cada delegació o federació territorial, la designació dels membres de la Mesa del Congrés i regular el funcionament general del Congrés.

5.- La llengua vehicular del Congrés serà el català, com a llengua pròpia del Club, d’acord amb l’article 6 dels Estatuts del FC Barcelona.

 

Article 13è- EL CONSELL DE PENYES

1.- El Consell de Penyes és l’òrgan màxim de decisió del moviment de penyes entre congressos. Correspon al Consell de Penyes el següent:

a) Fomentar les relacions entre les penyes i tractar les qüestions que se’ls plantegin emetent els informes i les propostes que siguin oportuns.

b) Comunicar i traslladar a les penyes la informació, les recomanacions i les propostes que elabori el FC BARCELONA.

c) Convocar el Congrés i aprovar-ne el reglament.

d) Elaborar i aprovar, si escau, un reglament de funcionament intern.

e) Triar i, si escau, revocar els membres de la Comissió Executiva.

f) Aprovar la gestió, total o parcial, de la Comissió Executiva del moviment de penyes.

g) Aprovar la substitució de membres de la Comissió Executiva.

h) Constituir les comissions sectorials o de treball i aprovar els treballs i els objectius.

i) Aprovar les resolucions de les comissions sectorials o de treball o no aprovar-les.

2.- Són components del Consell de Penyes:

 • El president de la federació territorial, o la persona que el substitueixi, elegida per l’Assemblea de la federació entre els membres de la Junta Directiva, que en tots els casos ha de ser soci del FC Barcelona.
 • En cas que a la zona li correspongui un nombre més gran de representants en funció del nombre de penyes i penyistes, l’Assemblea de la federació els ha de triar entre els membres de la Junta Directiva.
 • El president del Consell de Penyes del mandat anterior que hagi deixat de ser-ho, per un únic mandat.

3.- El Consell de Penyes s’ha de reunir en sessió ordinària una vegada cada tres mesos, i en reunió extraordinària a instància de la Comissió Executiva o mitjançant sol·licitud per escrit d’una quarta part dels membres del mateix Consell. Les reunions se celebren a les oficines del FC BARCELONA i són presidides pel president del FC BARCELONA i/o el vicepresident de l’Àrea Social o la persona en qui aquests deleguin.

 

Article 14è- LA COMISSIÓ EXECUTIVA

1.- La Comissió Executiva executa els acords del Congrés i del Consell de Penyes i ret comptes de la seva actuació cada tres mesos davant del Consell de Penyes.

2.- Els membres de la Comissió Executiva s’elegeixen democràticament entre els membres del Consell de Penyes. L’elecció es fa dins del mes següent a la constitució del Consell de Penyes. Ha d’estar integrada per set persones, entre les quals cal designar un president, dos vicepresidents i quatre secretaris sectorials.

3.- Les següents són funcions de la Comissió Executiva:

a) Mantenir la relació amb el FC BARCELONA.

b) Executar els acords del Congrés de Penyes i del Consell de Penyes.20

c) Impulsar l’acció del Consell mitjançant la creació de comissions de treball, com a òrgans dinamitzadors del moviment de penyes.

d) Designar els membres que participaran en les diferents comissions de treball i/o altres òrgans del FC BARCELONA.

e) Garantir el funcionament dels òrgans del moviment.

 

III. ÀREA SOCIAL. ÒRGANS DE COL·LABORACIÓ I CONTROL DEL FC BARCELONA

Article 15è- L’ÀREA SOCIAL

Formen part de l’Àrea Social: la Comissió Social, la Comissió de Penyes, el Departament de Penyes i el síndic de penyes.

 

Article 16è- LA COMISSIÓ SOCIAL

La Comissió Social està presidida pel vicepresident de l’Àrea Social o la persona en qui es delegui, i els seus membres els nomena la Junta Directiva en ús de les facultats que li atorga l’article 29, apartat e), dels Estatuts del Club. Té les facultats i les funcions que la Junta Directiva li assigni, entre altres, la de procurar el manteniment, l’impuls i el desenvolupament de les relacions del Club amb les penyes del FC BARCELONA.

 

Article 17è- LA COMISSIÓ DE PENYES

La Comissió de Penyes està presidida pel vicepresident de l’Àrea Social o la persona en qui es delegui i els seus membres els nomena la Comissió Social. Correspon a la Comissió de Penyes la missió, entre altres, de participar en representació del FC BARCELONA en els actes i els esdeveniments que organitzin les penyes del Club. Els membres de la Comissió de Penyes poden assistir a les reunions del Consell de Penyes que organitzi el Club, segons el criteri de la Comissió Social del FC BARCELONA.

 

Article 18è- EL DEPARTAMENT DE PENYES

Corresponen al Departament de Penyes la coordinació i el desenvolupament de les relacions amb les penyes oficials, així com l’atenció, la informació i l’assessorament d’aquestes penyes.

 

Article 19è- EL SÍNDIC DE PENYES

1.- El síndic de penyes té la responsabilitat de vetllar per la bona entesa entre les diferents penyes del Barça i de procurar que s’apliquin de manera honesta i eficient els acords entre penyes i el Club, sempre amb la coordinació i el coneixement del Consell de Penyes i de les parts implicades.

2.- Aquestes són les seves competències:

a) Defensar i protegir els drets de les penyes sempre que les gestions plantejades siguin alienes a la competència del síndic del soci.

b) Actuar de mitjancer per intentar resoldre de manera consensuada els conflictes que se suscitin entre les penyes i la direcció del Club, sobre els quals pot recollir la informació que cregui convenient. Així mateix, pot fer de mitjancer en els conflictes entre penyes, si és requerit pel Club o per algun membre del Consell de Penyes, i també pot intervenir com a mitjancer en els conflictes de les penyes amb el delegat de zona al Consell de Penyes a petició d’una penya o del mateix delegat. En cas que la petició sigui d’una penya, se n’ha d’informar el delegat. També pot actuar en els conflictes que es puguin generar entre federacions territorials de penyes, sempre que sigui requerit pel mateix Club o per les juntes directives de les federacions implicades.

c) Presentar a la Junta Directiva els suggeriments que cregui oportuns en defensa dels drets de les penyes.

d) Entendre, conèixer i tenir veu en l’elaboració del llistat de penyes reconegudes per l’entitat.

e) Assistir a les assemblees del Consell de Penyes amb dret de veu i sense vot i, si convé, pot assistir a les trobades de penyes.

f) Participar en les reunions mixtes entre el Consell de Penyes i la Comissió Social i Penyes amb veu però sense vot.

g) Resoldre els recursos que es presentin derivats dels processos electorals a les juntes directives de les federacions territorials.

3.- La intervenció del síndic pot ser sol·licitada exclusivament per:

a) El president o el representant d’una penya.

b) Algun membre del Consell de Penyes.

c) El president d’alguna federació territorial de penyes.

d) Algun membre del Club, tant si és directiu com executiu.

4.- Com a membre institucional, representa el Club en els actes que li siguin encarregats pels responsables de l’Àrea Social i Institucional del Club.

 

IV. CELEBRACIONS, ACTES I PROTOCOL

Article 20è- ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS

1.- Les penyes, de manera individual o col·lectiva, poden celebrar les trobades, els actes o els esdeveniments (d’ara endavant, «esdeveniments») que considerin oportuns, respectant sempre les finalitats definides als Estatuts i els valors propis del Club. El FC BARCELONA ha de prioritzar, a l’efecte de representació, els esdeveniments de caràcter col·lectiu, és a dir, que impliquin la participació de més d’una penya («Trobades de Penyes»).

2.- Les penyes que estiguin interessades a celebrar esdeveniments i sol·licitin la participació de representants del FC BARCELONA han de presentar la seva proposta i el calendari, per escrit, al Departament de Penyes del Club amb una antelació mínima d’un mes. En el cas de les penyes constituïdes fora de Catalunya, es procurarà que els esdeveniments que aquestes organitzin i per als quals sol·licitin la presència de representació del FC BARCELONA coincideixin amb algun partit de qualsevol dels equips del Club.

3. La proposta ha d’incloure el següent:

a) El tipus d’esdeveniment.

b) El dia, el mes, l’hora i el lloc de celebració.

c) El programa d’actes.

d) Les autoritats locals, municipals, comarcals, provincials, etc., convidades i la previsió sobre la seva assistència.

e) El nombre aproximat d’assistents previst.

4.- El Club ha d’analitzar totes les propostes de participació rebudes i definir el calendari dels actes en què participarà.

 

Article 21è- PARTICIPACIÓ DEL CLUB

1.- En tots els casos en què se sol·liciti la participació de representants del Club, el FC BARCELONA és qui decideix en quins esdeveniments participa i en quins no, i,si ho fa, decideix quines persones el representaran en cada esdeveniment (president, directius, membres de les Comissions Social i de Penyes o altres representants designats pel Club), segons les seves possibilitats. En cas de participar en l’esdeveniment, el Club és el que estableix el seu protocol d’actes, al qual s’han de subjectar les penyes. En tots els esdeveniments, els representants del FC BARCELONA participants es consideraran la màxima autoritat de l’acte, juntament amb els representants locals de la població o el lloc de celebració que correspongui i/o altres autoritats institucionals, si s’escau. L’assistència dels representants del Club es confirma a la penya, sempre que aquesta hagi fet la sol·licitud en el termini que s’estableix a l’article 20, amb una antelació màxima de tres setmanes. El FC BARCELONA pot canviar aquest termini i la representació en qualsevol moment i en funció del calendari i/o dels compromisos adquirits.

2.- El FC BARCELONA prioritza la seva representació en els esdeveniments en funció de la importància d’aquests i atenent l’ordre següent:

a) Celebració del 50è aniversari d’una penya.

b) Celebració de trobades de zona.

c) Celebració del 25è aniversari d’una penya.

d) Inauguració de la seu d’una penya de nova constitució.

e) Inauguració d’un local nou d’una penya ja constituïda.

f) Celebracions que les penyes organitzin cada cinc anys a partir de la seva fundació.

g) Altres aniversaris, homenatges, col·loquis, conferències i altres celebracions.

Així mateix, el FC BARCELONA té en consideració el nombre d’assistents, l’antiguitat de la penya, la coincidència amb algun desplaçament esportiu, l’activitat de la penya, etc., per designar el seu representant a l’acte.

 

Article 22è- TROBADA MUNDIAL DE PENYES

1.- Una vegada a l’any, una penya és l’encarregada d’organitzar de manera conjunta amb el FC BARCELONA la trobada mundial de penyes. El Club i la penya amfitriona organitzen aquesta trobada en estreta col·laboració amb l’objectiu d’afavorir la qualitat i la quantitat d’actes i activitats, l’assistència massiva de penyistes, la màxima difusió mediàtica de l’esdeveniment i, en definitiva, el foment del barcelonisme i dels seus valors.

2.- El FC BARCELONA ha d’autoritzar per escrit qualsevol acord de patrocini o difusió per qualsevol mitjà de la trobada mundial.

3.- Totes les penyes que estiguin interessades a ser seu de la trobada mundial han de fer la petició per escrit al FC BARCELONA dins del termini comprès entre la finalització d’una trobada mundial i el mes de març següent, i, en qualsevol cas, el Club ha de rebre la sol·licitud quatre mesos abans de la data de celebració de la trobada immediatament anterior a la que se sol·liciti organitzar.

4.- Les penyes candidates han d’acreditar documentalment el següent:

a) La seva capacitat organitzativa.

b) Recursos humans i materials suficients.

c) La dotació mínima d’infraestructures per a la celebració de l’esdeveniment.

d) El suport institucional necessari i un avantprojecte del programa d’actes. Es recomana igualment que la penya candidata disposi d’un informe favorable de la federació territorial corresponent, signat pel secretari de la federació, amb el vistiplau del president de la federació i/o el delegat del Consell de Penyes de la zona que correspongui.

5.- El FC BARCELONA ha de convocar els membres del Consell de Penyes a les oficines del Club perquè les penyes candidates presentin les seves candidatures i entreguin la documentació adequada. Seguidament, cada federació territorial, mitjançant el seu representant, ha de convocar les penyes de la seva demarcació per informar de les diferents candidatures, debatre-les i votar-les.

6.- Posteriorment, els membres del Consell de Penyes reunits a les oficines del FC BARCELONA voten, d’acord amb el resultat de la votació de la seva federació territorial, les candidatures presentades per ordre de preferència i es declara guanyadora la que obtingui més punts. En cas d’empat es fa una segona votació només entre les candidatures que hagin obtingut el mateix nombre de punts.

7.- La candidatura guanyadora i la data de celebració de la trobada mundial de l’any següent es comuniquen durant la trobada mundial de l’any en curs, en el marc del Congrés,si escau. Després d’haver estat proclamada «PENYA OFICIAL AMFITRIONA», la candidatura guanyadora, juntament amb el FC BARCELONA i les entitats locals implicades, ha de formar un comitè organitzador de la trobada mundial amb la funció d’executar totes aquelles tasques adreçades al bon fi de l’esdeveniment. Per a l’execució dels seus actes, el comitè organitzador pot comptar amb la col·laboració de la federació territorial corresponent.

8.- La trobada mundial pot incloure un fòrum, congrés i/o col·loqui sobre temes d’actualitat relatius al FC BARCELONA i a les penyes oficials.

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA

Per a la propera elecció del Consell de Penyes, en previsió que el cens de penyistes no haurà finalitzat, es mantenen les mateixes places de delegats del Consell Consultiu de Penyes existents per zones geogràfiques, independentment dels canvis plantejats en el mapa de penyes, llevat de les zones on, en el moment de la celebració del Congrés de Penyes de 2012, hi havia menys de 15 penyes adscrites. A partir del cens de penyes vigent i el nou de penyistes que es confeccioni, el valor del vot de cadascuna de les federacions territorials en el Consell, sense canviar el nombre de delegats fins a la nova convocatòria, serà proporcional al nombre de penyes i penyistes de cada zona, en funció del que s’aprovi reglamentàriament.

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA

Les penyes inscrites actualment en el registre oficial del FC Barcelona s’han d’adaptar, si escau, a aquesta normativa pel que fa als requisits que es detallen a l’article 3r en un període màxim de 18 mesos a partir de la seva entrada en vigor.

 

DISPOSICIONS FINALS

Primera.- MODIFICACIONS DE LA NORMATIVA

Tots els dubtes i/o les incidències que plantegi l’aplicació d’aquesta normativa han de ser resolts per la Comissió Social del FC BARCELONA. Aquesta normativa serà interpretada i desenvolupada per la Comissió Social del FC BARCELONA.

Segona.- ENTRADA EN VIGOR

La present normativa ha estat aprovada per la Junta Directiva del FC BARCELONA en la sessió del dia 4 de març de 2013.

 

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*