1 – Estatuts PB Premià de Mar

ESTATUTS DE LA PENYA BARCELONISTA DE PREMIÀ DE MAR

 

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili

Article 1

Amb la denominació PENYA BARCELONISTA DE PREMIÀ DE MAR es va constituir el 26 de juliol de l’any 1958 l’associació, que regularà les seves activitats d’acord amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions (DOGC 2423 d’1 de juliol), la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació (BOE núm. 73, de 26 de març) i els seus estatuts.

Article 2

Els fins de l’associació són:

 • Agrupar als simpatitzants del FUTBOL CLUB BARCELONA i facilitar-los un lloc de reunió.
 • Organitzar desplaçaments per a seguir les competicions del FUTBOL CLUB BARCELONA i de totes les seves seccions.
 • Organitzar altres activitats de lleure de tipus esportiu, recreatives o culturals.
 • Fomentar l’amistat i les bones relacions entre els seus associats i amb les altres penyes barcelonistes o associacions de tota mena.
 • En queda exclòs tot ànim de lucre.

 Article 3

 1. El domicili de l’associació s’estableix a Premià de Mar, i radica al carrer Sant Antoni, número 60.
 2. L’àmbit de l’activitat principal de l’entitat l’assenyala el domicili social. No obstant això, també es considera indicativa de l’àmbit d’activitat qualsevol altre referència geogràfica (sigui de caràcter local, estatal o internacional) relacionada amb les activitats de l’associació).

 

Capítol II. Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions

Article 4

Poden formar part de l’associació totes les persones que ho desitgin. Han de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà la decisió sobre això en la primera reunió que tingui lloc.

Els socis menors d’edat, si n’hi ha, no tenen vot en les assemblees, ni poden elegir ni ser elegits membres de la Junta Directiva.

Article 5

Són drets del membres de l’associació:

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
 2. Elegir o ser elegits per els llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
 4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i en les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació.
 7. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 8. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
 9. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 10. Formar part dels grups de treball.
 11. Posseir un exemplar dels estatuts.
 12. Consultar els llibres de l’associació.

Article 6

Són deures dels membres de l’associació:

 1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
 2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
 3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
 4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

Article 7

Són causes per ser donat de baixa de l’associació:

 1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.
 2. No satisfer les quotes fixades.
 3. No complir les obligacions estatutàries.

 

Capítol III. L’Assemblea General

Article 8

 1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
 2. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.
 3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Article 9

L’Assemblea General té les facultats següents:

 1. Modificar els estatuts.
 2. Elegir els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
 3. Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de l’associació i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern.
 4. Acordar la dissolució de l’associació.
 5. Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n.
 6. Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
 7. Aprovar el reglament de règim interior.
 8. Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.
 9. Conèixer les sol·licituds presentades per per ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d’associats i associades per una raó distinta a la de separació definitiva.
 10. Resoldre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i  no limita les atribucions de l’Assemblea General.

Article 10

 1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop a l’any, dins dels mesos compresos entre gener i abril, ambdós inclusivament.
 2. L’òrgan de govern pot convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un número d’associats no inferior al 25%; en aquest cas, l’Assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 11

 1. L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.
 2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió. individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d’associats i associades que ha de tenir l’associació.
 3. Les reunions de l’Assemblea General les presideix el president de l’associació. Si no hi és, l’ha de substituir, successivament, el vicepresident o de el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
 4. El secretari redacta l’acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el president amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.
 5. Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi de que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altre documentació ha d’estar a disposició dels socis al local social.

Article 12

 1. L’Assemblea general es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.
 2. El 10% dels associats pot sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar i si ja s’ha convocat l’Assemblea, sempre que ho facin dins el primer terç del període comprés entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d’aquella. La sol·licitud també es pot fer directament a l’Assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l’ordre del dia comunicat en la convocatòria, si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts de les persones presents.

Article 13

 1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació.
 2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representat.
 3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents. En qualsevol cas, l’elecció del President, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels socis presents o representats.
 4. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a sol·licitar a la Junta Directiva l’enviament als socis de la informació sobre la seva candidatura, si la Junta Directiva la considera adient.

 

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 14

 1. Regeix, administra i representa la Junta Directiva, que componen el president, el vicepresident,  el secretari, el tresorer i els vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.
 2. L’Assemblea escollirà qui hagi d’ocupar el càrrec de President de la Penya, i aquest, lliurament, triarà la resta de membres de la Junta Directiva. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.
 3. Els membres de la Junta Directiva no poden dur a terme cap activitat retribuïda per l’associació.

Article 15

 1. El President exerceix el càrrec durant un període de quatre anys, i podrà ser reelegit consecutivament per un període més. Arribada la fi del segon mandat, si no aparegués cap altre candidat per ocupar el càrrec, aquell qui ha de cessar podrà tornar a presentar-se.
 2. El cessament del càrrec abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
 • dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual s’exposin els motius.
 • malaltia que l’incapaciti per exercir el càrrec.
 • baixa com a membre de l’associació.
 • sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec

3.  Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva es cobriran per designació directe del President

Article 16

La Junta Directiva té les facultats següents:

 1. Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions o directrius que aquesta Assemblea estableixi.
 2. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
 3. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
 4. Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.
 5. Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
 6. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada any a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
 7. Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.
 8. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
 9. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
 10. Nomenar els vocals de Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
 11. Dur a terme les accions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir: a) Subvencions o altres ajuts. b) L’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació, i també un centre de recuperació ciutadana.
 12. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 29.
 13. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió d’Assemblea General.
 14. Qualsevol altre facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 17

 1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i que en cap cas pot ser inferior a un més.
 2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.

Article 18

 1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.
 2. Els membres la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
 3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple dels vots dels assistents.

Article 19

La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta,  per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.

També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 20

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats per el secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

 

Capítol V. El president i el vicepresident

Article 21

Són pròpies del president les funcions següents:

 1. Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 2. Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
 3. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
 4. Establir les convocatòries de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 5. Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.
 6. Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.

El president és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

 

Capítol VI. El tresorer i el secretari

Article 22

El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

Article 23

El secretari ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

 

Capítol VII. Les comissions o grups de treball

Article 24

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

 

Capítol VIII. El règim econòmic

Article 25

Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

Article 26

Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:

 1. Les quotes que fixa l’Assemblea General per els seus membres.
 2. Les subvencions oficials o particulars.
 3. Les donacions, les herències o llegats.
 4. Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se.

Article 27

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació a sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals -que s’abonaran per mesos, trimestres, semestres o anuals, segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.

Article 28

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 29

En els comptes corrents o llibretes d’estalvi obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el vicepresident, el tresorer i el secretari.

Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues signatures.

 

Capítol IX. Inspeccions i sancions.

Article 30

La inspecció del compliment o la interpretació d’aquests Estatuts correspon a l’Assemblea General.

La Junta Directiva vetllarà perquè es compleixin les normes que contenen aquests Estatuts d’acord amb el dictamen de l’Assemblea General.

 

Capítol X. La dissolució

Article 31

L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per aquest fi.

Article 32

Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i liquidació de qualsevol operació pendent.

L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.

Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d’obres benèfiques.

Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a que fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

Premià de Mar, a vint-i-quatre de febrer de 2.007

ANTONI DOMEC I NOVALES, secretari de la PENYA BARCELONISTA DE PREMIÀ DE MAR,

C E R T I F I C A

Que aquests són els Estatuts aprovats en L’Assemblea General del 24-02-2007

 

Signat l’original pel Secretari: Antoni Domec  i Novales

Signat l’original pel President: Miquel Àngel Méndez Gil

Segellats per la Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia, Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques amb el número d’inscripció 506, data de resolució 20/04/2007 de la Secció 1a del Registre de Barcelona i signat pel Cap de la Secció de la Publicitat Registral i de Coordinació Administrativa en data 02 de maig de 2007.

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*